ورود به سايت
معرفي انبارداري

  كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليت است. اجناس و موجوديهاي انبار بايد تحت اختيار يك انباردار مسؤل باشد. اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط 55 درصد كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد. به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز جهت تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهند بود. موجودي كالاهاي انبار بايد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در مواقع لزوم به آساني ميسر باشد. نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مورد نظر انبار دار قرار گيرد .
  مسؤليت انبارداري را نبايد در اختيار اشخاص ناوارد به انبارداري مانند سركارگر يا سرپرست كارگاه محول نمود. بنابراين به امور تداركات انبارداري و امور مربوط به ذخاير و انبار كردن بايد اهميت بسياري داده شود . 

انبارداري :
  عبارت است از دريافت جنس يا كالا از خارج ( از قسمتهاي مختلف شركت ، يا ديگران از خارج شركت) و نگهداري آنها با توجه به قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن ( صدور ) و تحويل گرفتن ( ورود ) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و كالاهاي مورد نياز قسمتها يا خريداران به آنها در حداقل وقت ممكن براساس مدارك و ضوابط قانوني. 

كمك انباردار :
  كسي است كه علاوه برمهارت كار انبار مي تواند از عهده كنترل كالاهاي ورودي به انبار، جابجايي و چيدن آنها ، انبار گرداني، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحويل كالاهاي اماني و رعايت اصول و مقررات انبارداري برآيد. 

جابجايي : 
  جابجايي عبارت است از؛ فعاليتي كه از زمان ورود كالا به انبار و قرار گرفتن در جاي مناسب تا زمان خروج كالا از انبار انجام مي شود.

سيستم اطلاعاتي انبار :
   منظور از سيستم اطلاعاتي اجراي عمليات مربوط به كالاي موجود در انبار و همچنين نظارت بر كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات برطبق روش منطقي و سيستماتيك مي باشد. يا به عبارت ديگر روشي است منطقي كه ميتوان كالاي مورد نياز را تهيه و نگهداري نمود.

تعريف انبار :
  انبار به محل يا فضايي گفته مي شود كه براساس يك سيستم طبفه بندي صحيح، مواد اوليه، كالاي نيم ساخته، محصول ساخته شده، با فرآيند هاي مختلف صنعتي بازرگاني در آن نگهداري مي شود.

چيدن كالا 
  پس از دريافت و تحويل گرفتن كالا يا اجناس و صدور رسيد انبار، نياز به چيدن كالا در جاي مناسب طبق اصول و روال خاصي مي باشد .اين اصول عبارت است :
      - تعيين محل قرار دادن كالا ( انبار، قفسه، طبقه، رديف)
      - چيدن و انبار نمودن كالا   
      - تهيه كارت شناسي كالا و نصب آن بر روي اجناس

 تعيين محل قرار دادن كالا ( انبار – قفسه – طبقه – رديف )
    يكي از راههاي بالا بردن راندمان و ايجاد نظم و كاهش هزينه ها و ضايعات و به حداقل رساندن زمان، چيدن صحيح كالا مي باشد. به چيدن و نگهداري كالا در انبار در يك محل خاص صفافي گفته مي شود.
  يكي از متداولترين شيوه هاي نگهداري، روش كدبندي كردن محل ، قفسه ، راهرو و طبقات است؛ كه در مؤسسات بزرگ به خود انبار تعلق گرفته مي شود.

بهترين عوامل قرار گرفتن كالا در انبار 
   - ميزان تقاضا يا مصرف كالا 
   - محل و موقعيت و شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار 
   - وجه تشابه 
   - امكانات و تجهيزات انبار 
   - خصوصيات فيزيكي 
   - خصوصيات كيفي كالا 

ميزان تقاضا يا مصرف كالا :
      منظور از مصرف يا ميزان ارسال كالامي باشد، كه به طور كلي مي توان به سه دسته پر مصرف، متوسط مصرف و كم مصرف تقسيم نمود. كه بهتر است كالاي پر مصرف نسبت به دو نوع ديگر در دسترس باشد. 

محل، موقعيت، شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار :
   هنگام قراردادن كالا در انبار بايد به محل و موقعيت ساختمان انبار، ظرفيت مفيد و قابل استفاده، وجود ستونهاي داخل انبار، درب هاي ورودي و خروجي انبار، تهويه و نورگيري و شكل ظاهري انبار، ارتفاع و ابعاد مختلف انبار و غيره توجه نمود . 

وجه تشابه :
    يكي ديگر از عوامل، تشابه يا تشابه مصرف كالا مي باشد. مثلاً اجزاء موتور در يك قسمت و اجزاء روشنايي در قسمت ديگر كه دراين تشابه مصرف را مي رساند، و يا آچارها در يك قسمت و لوله ها در قسمت ديگر كه اين خود تشابه كالاها را مي رساند. لذا قرار گرفتن اقلام مشابه وهم مصرف در كنار هم باعث كوتاهي مسافت، كاهش خستگي، تسهيل در دسترسي به موقع و فراهم سازي كالا در پاسخگويي به درخواستها مي گردد. 

امكانات و تجهيزات انبار : 
    يكي ديگر از عواملي كه در تعيين محل قرار دادن كالا مؤثر است، امكانات و تجهيزات موجود در انبار مي باشد. اين تجهيزات شامل وسايل حمل و نقل داخل انبار و ساير تجهيزات انبار مي باشد.

خصوصيات فيزيكي : 
   يكي ديگر از عوامل در تعيين محل قرار دادن كالا خصوصيات فيزيكي مي باشد.

خصوصيات كيفي كالا : 
    اين خصوصيات شامل كالاي فاسد نشدني، قابل انفجار، سمي بودن و گران قيمت بودن يا نبودن مي باشد . 

چيدن و انبار نمودن كالا : 
  براي چيدن كالا در انبار بايد به نكاتي توجه كرد كه عبارتند از : 
الف: در چيدن كالا در انبار حتي الامكان اجناس را نبايد پخش چيد، بلكه بيشتر از ارتفاع بجاي سطح استفاده كرد. آن هم به وسيله قفسه بندي يا با استفاده از پالت، كالاها را تا حد مجاز استفاده از ارتفاع يعني رعايت حداقل فاصله 6 سانتي متري از سقف بر روي هم قرار داد. 
ب: بعضي از اقلام مانند قطعات فلزي را مي توان بدون صدمه ديدن در محيط آزاد انباركرد. 
ج: طول وعرض قفسها بايد متناسب با اندازه اجناس باشد.
د: انبار كردن قفسه ها بايد متناسب با وسايل جابجايي و حمل و نقل درنظر گرفته شود. براي مثال، براي انبارهايي كه فقط قفسه دارند و هيچ گونه تجهيزات حمل و نقل استفاده نمي شود، فاصله آنها بايد به اندازه دونفر كه به راحتي عبور كنند باشند. 
ه: بعضي از اجناس مصرف فعلي دارند مانند ضديخ كه بعد از زمستان بايد آن را جابجا نمود تا استفاده بيشتري از فضاي انبار شود.
و: در خصوص كالاهايي كه بايد پيمانه، وزن و يا متر شوند حتي الامكان بايد در نزديك محل اندازه گيري باشند.

تهيه كارت شناسايي كالا و نصب آن بر روي اجناس
  هر انبار ، داراي دو نوع كارت است :
  1) كارت كوچك ( كارت قفسه )
  كارت كوچك انبار در بالاي قفسه يا روي هر يك از اجناس نصب مي شود و داراي مشخصات زير است 
       - نام كالايي كه كارت مربوط به آن است
       - شماره جنس و نوع كالا 
       - موجودي حداقل و حداكثر 
       - واحد مقدار 
       - مقدار متضمن تاريخ وارده و صادره و موجودي 

  2) كارت بزرگ 
   كارت بزرگ داراي مشخصات زير است .
       - شماره برگ كه در موقع مصرف ويژگيهاي بعدي به ترتيب به برگ داده مي شود
       - شماره جنس 
       - مشخصات كامل جنس 
       - واحد مقدار
       - موجودي حداقل و حداكثر
       - شماره رديف و ثبت ورود و خروج مربوط به كارت
       - فروشنده 
       - اطلاعات مربوط به ورود كالا با تفكيك تاريخ و مقدار و مبلغ 
       - اطلاعات مربوط به خروج كالا با تفكيك تاريخ و مقدار و مبلغ 
       - اطلاعات مربوط به موجودي كالا 

بطوري كه در بالا ذكر شده است روي هر يك از اجناس موجود در انبار و هر نوع كالا كه داراي شماره و طبقه بندي مي باشد، كارت كوچك انبار نصب مي شود و انباردار شخصاً با كمك انباردار ورود و خروج و موجودي هر جنس را از حيث تعداد با ذكر تاريخ در آن ثبت مي كند.
كارتهاي بزرگ به منزله دفتر حساب جنسي كالا مي باشد. بنابراين بايد با دقت نگهداري شود و از نقل و انتقال بي مورد آن خودداري شود. كارت بزرگ علاوه براين كه داراي مزاياي كارت كوچك انبار مي باشد، اسم فروشنده و بهاي جنس خريداري شده را نيز تعيين مي كند و به ترتيب شماره كارت كه برمبناي شماره بندي كالا است بايگاني مي شود. 

مراحل انبار داري 
با توجه به توضيحات داده شده انبار داري در 3 مرحله انجام مي گيرد كه عبارتند از :
  - مرحله دريافت يا تحويل گرفتن كالا 
  - مرحله نگهداري و حفاظت اجناس و كالا در انبار ( انبار كردن )
  - مرحله صدور يا تحويل دادن كالا به خارج از انبار

وظايف انباردار 
  مسؤليت امور انبار و نگهداري موجوديهاي جنسي به عهده انبار دار است. او بايد تجربه و دانش كافي در روشهاي انبارداري، لياقت و كفايت اداره عمليات را دارا باشد و امانت داري او مورد تأييد قرار گيرد.

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار 
  با توجه به اهميت انبارها، براي ساختن يك انبار مناسب عوامل زير را بايد در نظر گرفت : 
   - برآورد ظرفيت يك انبار 
   - در نظر گرفتن نقطه مبدأ و مقصد 
   - محدوديتهاي زمين و عوامل جانبي آن 
   - محدوديتهاي قانوني و مسائل جانبي
   - حفاظت وايمني

عوامل تخريب كالا :
  عوامل تخريب كالا بسته به نوع كالا و شرايط نگهداري آن متفاوت مي باشد و شركتهاي توليد كننده به مرور زمان و با كسب تجربه راهكارهاي گوناگون براي جلوگيري از خرابي كالا و يا جنس توليد شده خود در انبارها و يا موقع بارگيري و حمل و نقل آن پيدا كرده اند . 

عوامل تخريب كالا عبارتند از :
1- عوامل فيزيكي 2- عوامل شيميايي 3- عوامل بيولوژيكي 4- عوامل مكانيكي .
در شركتهاي سهامي آ ب و فاضلاب بيشترين نوع عامل تخريب از نوع عوامل فيزيكي مي باشد .
عوامل فيزيكي مانند :
   زلزله : زلزله يك عامل تخريبي است و براي جلوگيري از آن بايد ساختمان انبار قدرت و مقاومت زلزله را داشته باشد بنابراين در موقع ساختن بناي انبار بايد پيش بيني لازم شود. 
   سيل : سيل نيز از عوامل ديگر تخريب است و براي جلوگيري از آن نبايد انبار را در مسير سيل ساخت .
   دزدي : دزدي نيز از عوامل ديگر تخريب است براي كاهش اين خطر بايد از ورود افراد متفرقه به داخل انبار جلوگيري كرده و پنجره ها و دربها را نرده كشي و مجهز به دزدگير نمائيم. حتي الامكان انبار در محلهاي عبور و مرور و در كنار خيابان ساخته نشود و به طور كلي در ساخت انبار امنيت آن در نظر گرفته شود . 
   آتش سوزي : آتش سوزي نيز خود يكي ديگر از عوامل تخريب است و براي جلوگيري از آن بايد به پرسنل انبار آموزشهاي لازم را درباره اطفاي حريق بدهيم ودر موقع بروز آن هرچه سريعتر به آتش نشاني اطلاع داده و در محوطه انبار كپسولهاي آتش نشاني، آب، تابلوهاي هشدار دهنده و… مهيا باشد .

انواع وسايل حمل و نقل :
  1-چرخ دستي : چرخ دستي ها وسايلي هستند كه به وسيله فرد در حالت ايستاده حركت داده مي شوند. اين وسايل مي توانند با نيروي محركه يا بدون آن باشد. نيروي محركه چرخهاي دستي معمولاً به وسيله انرژي الكتريكي تأمين مي شود و هدايت آنها به وسيله فرد صورت مي گيرد. چرخهاي دستي در انواع متنوعي ساخته شده اند كه برحسب نياز نوع مناسب آن انتخاب و مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين وسايل براي حمل بارهاي كم و در مسافتهاي كوتاه استفاده ميشود. در انتخاب اين وسايل براي داخل انبار بايد به ابعاد چرخ دستي و عر ض راهرو هاي بين قفسه هاي انبار دقت نمود . 
انواع چرخ دستي عبارتنداز :
    - چرخ دستي افقي ( ساده ) 
    - چرخ دستي چند طبقه 
    - چرخ دستي جمع آوري سفارشات 
    - چرخ دستي مايل

مكان ساخت انبار
  امروزه متخصصين و طراحان با كسب تجربه و اطلاعاتي كه در طي سالها كار و تلاش از طراحان گذشته بدست آمده و با سرعتي كه علوم امروز از لحاظ معماري و شهر سازي و امور ساختماني پيشرفت كرده، ديگر براي ساختن مكاني براي استقرار كالا كه به آن انبار مي گويند دچار هيچ مشكلي نمي شوند و انبارها را به بهترين شكل ممكن و در بهترين مكان طراحي كرده و شروع به ساخت ساختمان آن مي كنند. حال براي آشنايي بيشتر با شرايط محيطي آن، چند نكته ساده و در عين حال مهم را براي شما توضيح خواهيم داد . 
  انبارها عموماً به دو گروه مختلف تقسيم مي شوند : 
  1) انبارهاي مركزي 
  2) انبارهاي فرعي 

    كارشناسان با توجه به نوع و شرايط توليد و حجم جنس توليد شده، محل استقرار انبار را، كه تا حد امكان بايد به محل دريافت و ارسال كالا نزديك باشد، انتخاب مي كنند. با اين روش در هزينه نقل و انتقال صرفه جويي شده و در عوض سرعت كار بالا رفته و به ميزان قابل توجهي در سود دهي توليد تأثير دارد و اين در مورد ساخت هر دو گونه انبار چه مركزي و چه فرعي رعايت مي شود. 

   پس از خريد كالا، نوبت به مرحله ورود كالا به انبار شركت مي باشد. بدين صورت كه فروشنده ضمن ارسال كالا، نسبت به ارسال فرمي بنام ( صورت حساب ) كه شامل مشخصات كالاي فرستاده شده، تعداد يا مقدار آن، قيمت واحد و قيمت كل آن مي باشد، مبادرت مي نمايد و با ورود كالا به انبار مؤسسه و تحويل آن به انباردار نسبت به صدور ( برگ رسيد كالا به انبار ) اقدام مي شود كه شامل فاكتور يا صورتحساب، فروشنده، وسيله حمل، شرح كافي تعداد يا مقدار آن، واحد، وزن، ارزش واحد و قيمت كل آن مي باشد.

  مزايا و معايب سيستم 
   - شناسايي و دسترسي بهتر و راحت تر به موجودي انبار، مخصوصاً در مؤسسات با حجم موجوديهاي زياد و متنوع .
   - دادن اطلاعات دقيق و صحيح به مديريت و ساير بخشهاي مؤسسه .
   - سيستم با داشتن اهداف از پيش تعيين شده خود مي تواند اطلاعاتي كافي به افراد تازه وارد بدهد . 
   - اطمينان خاطر براي مديران و مسؤلين بخشها در برابر سيستم منظم كه متكي بر اطلاعات صحيح و كافي است . 
   - كنترل دقيق سيستم از طريق كنترل موجوديهاي انبار و بررسي اشكالات آن . 
   - كاهش هزينه هاي مصرف بدون مواد و تأثير روحي مثبت به علت وجود نظم و آگاهي مسؤلين از ميزان دقيق موجوديها . 

   معايب نداشتن سيستم انباداري 
   - ممكن است كمبود فضا در انبار بوجود آيد زيرا كالاها خوب چيده نشده و يا قبلاً پيش بيني نشده است. 
   - عدم نظم باعث جابه جايي اضافي و اتلاف وقت پرسنل انبار و در كل صدمه ديدن كالا مي شود. 
   - اتلاف وقت در مواقع انبار گرداني به علت نامرتب بودن انبار 
   - عدم توجه به وسايل ايمني و نحوه استقرار كالا و حمل نقل مي تواند موجب بروز خسارت جاني و مادي براي موسسه مي شود. 

  انبارها در موسسات توليدي با توجه به توليد و دامنه فعاليت كارخانه ، به دو نوع مركزي ( اصلي ) و فرعي تقسيم مي شوند .  در كارخانه هاي بزرگ توليدي به علت حجم زياد توليد، ساختمان انبار مركزي را نمي توان نزديك كليه واحدهاي توليدي احداث نمود. لذا در هر واحد توليدي انبار فرعي ايجاد مي گردد و انبار مركزي هر چند وقت يك بار، مواد مورد نياز واحدهاي مختلف توليدي را به انبار همان واحد ارسال مي نمايد. در اين صورت، براي اداره انبارهاي فرعي، به كمك انبارداري نياز است كه مسؤليت اداره اين انبارها را زير نظر انباردار به عهده بگيرند

مدارك كالا در انبار 
    مداركي است كه در هنگام ورود كالا به انبار بايد صادر شود تا انباردار رسيدن جنس را به انبار تأييد كن . اين مدارك قابل استفاده در قسمتهاي ديگري از جمله : حسابداري، كامپيوتر مركزي، ـ كاردكس مركزي، دايره خريد و … مي باشد . 
  اين مدارك عبارتند از : در خواست كالا، در خواست خريد، رسيد انبار ( قبض انبار ) كه بعداً به توضيح آنها مي پردازيم . 

اهميت و سازمان انبارها: 
سازمان انبارها :
      نظر به اين كه قسمت عمده اي از منابع نقدي شركتهاي توليدي، به مصرف سرمايه گذاري براي موجوديهاي مواد مي رسد، اگر از روشهاي انبارداري مطمئن و منظمي استفاده نشود، زيانهاي جبران ناپذيري ببار خواهد آمد. به عنوان مثال، نداشتن موجودي مواد به حد كافي، موجب وقفه هاي زيان آوري در توليد مي شود و با خريدهاي فوري براي جلوگيري از اين وقفه ها نيز هزينه هاي توليد افزايش مي يابد. اگر مواد بيش از حد مطلوب خريداري شده باشد، باعث ركود سرمايه و افزايش هزينه هاي انبارداري و نابابي مواد مي شود. روش انبارداري بايد طوري طراحي گردد كه از حيف و ميل، فاسد شدن و افت نا مناسب مواد جلوگيري شود و نقل و انتقال، جابه جايي، حفظ و حراست موجودي مواد به طور مطلوب صورت گيرد . 

اهميت انبار :
  هدف از ايجاد انبارها چه در سازمانهاي دولتي و چه در بخش هاي خصوصي تأمين، نگهداري و در دسترس قرار دادن سري وسايل مورد نياز آنها مي باشد. بطوريكه اگر مواد و لوازم مورد نياز به موقع تهيه و در دسترس واحد مصرف كننده قرارداده نشود، در گردش كار و فعاليتهاي آن مؤسسه ايجاد مي گردد . 

  ساختمان انبارها ترجيحاً بايد نزديك به محل توليد باشد. تا انتقال مواد، مخصوصاً مواد سنگين و پر حجم به واحدهاي توليدي، به آساني صورت گرفت، هزينه آن نيز به حداقل كاهش يابد . 

انواع انبارها :
از نظر نوع كالايي كه در آن نگهداري مي شود : 
  الف) انبار كالاهاي معمولي كه در شركت سهامي آب و فاضلاب از اين نوع انبار استفاده مي شود، به انبارهايي اطلاق مي شود كه نگهداري اقلام آن شرايط و تجهيزات مخصوص را نمي خواهد. اقلام در اين انبار به شكل جامد كانتينر شده، بسته ها و كارتن ها مي باشند. 
  ب) انبار مواد قابل انفجار 
  ج) انبار كالاهاي فاسد شونده 
   د) انبار مواد فله اي 
   ه) انبار مواد شيميايي 

انواع انبار از نظر ساختمان
انبارها از نظر ساختمان به سه دسته تقسيم مي شوند :
  الف) ساختمان كامل پوشيده 
   ب) ساختمان سرپوشيده بدون ديوار 
  ج ) انبار محوطه باز يا بارانداز كه در شركت سهامي آب و فاضلاب از انبار ساختمان كاملاً پوشيده استفاده مي شود. 

لازم به ذكر است كه انبارهاي كاملاً پوشيده به انبارهايي كه داراي سقف ، ديوار و درب مي باشند اطلاق مي شود وبراي ساختمان اين گونه انبارها مي توان از مصالح ساختماني مختلف استفاده نمود و در اين گونه انبارها اقلامي نگهداري ميشود كه حفاظت آنها از باد، باران، آفتاب، سرقت و… ضرورري است.

خروج كالا 
     انواع كالا 
اجناس موجود در انبار برحسب نوع و كيفيت به شرح زير تقسيم مي شود :
  1) مصالح : مانند آهن آلات ، كاغذ ، ميز ، و نظاير آن كه جنبه معرفي دارد با در خواست معرفي از انبار خارج مي شود . 
  2) اثاثيه مانند : ماشين تحرير، تلفن و نظاير آن با رد خواست غير معرفي از انبار خارج مي شود . 
  3) ممكن است بعضي مصالح كه از انبار خارج مي شود براي تبديل نوع جنس به كار رود مثلاً پارچه تبديل پرچم شود. بنام ( درخواست تبديل نوع جنس ) تهيه خواهد شد . 
  4) ممكن است بعضي از اجناس از انبار سازمان بطور امانت تحويل گردد كه براي خروج آنها از در خواست مخصوص استفاده خواهد شد . 

   تحويل مصالح : 
  در اين مورد براي تحويل و خروج مصالح از انبار در خواست انبار صادر خواهد شد، كه با توجه به مندرجات قيد شده در درخواست انبار از انباردار استعلام مي گردد كه از طرف حسابداري معادل آن تأمين اعتبار مي شود. پس از تأمين اعتبار براي دريافت كالابه انبار مراجعه مي گردد. 

    ثبت در كارت انبار :
  سازمان انبارها با تعيين ارزش كالاهاي تحويلي كالاي در خواست شده را تحويل مي دهد و درخواست را به امضاي گيرنده مي رساند و مقدار از كارت كوچك انبار كسر شده و در دفتر صادرات انبار ثبت مي شود.
  در پايان يك نسخه از درخواست خروج كالا و يك برگ از صادرات انبار به حسابداري مربوطه ارسال مي شود.

   تحويل كالاي غير مصرفي 
  درخواست كننده كالا، درخواست را براي تأمين اعتبار به حسابداري مربوطه تسليم خواهد كرد كه حسابدار درخواست را تكميل مي نمايد . كالاي درخواست شده از انبار دريافت مي گردد و به امضاي آنها مي رسد و تحويل دهنده كالا پس از تكميل مقدار تحويل نسبت به تحويل كالاي درخواستي اقدام مي كند و بلافاصله درخواست را در كارت انبار ودر دفتر صادرات در ستون كالاي غير مصرفي ثبت مي نمايد. 

درخواست خروج كالا براي تبديل نوع جنس 
درخواست خروج كالا به انباردار ارائه مي شود و با تعيين هاي آن در خواست را براي تأمين اعتبار به حسابداري ارسال مي نمايد. حسابدار حساب مخصوص براي تبديل نوع جنس نگهداري خواهد كرد كه براي گرفتن به انبار مربوطه تعيين مي نمايد . 
در مورد تبديل نوع جنس اين نكته ضروري است كه تبديل بايد به همان انباري برگشت شود كه مصالح و مواد اوليه آن را تحويل داده است .

درخواست فروش يا واگذاري كالا 
  در اين مورد انبارداران از فرم مخصوص در خواست خروج كالا استفاده خواهند كرد و كالاي تحويلي رادر دفتر صادرات ثبت خواهد كرد. در اين صورت فروش كالا به دو صورت انجام مي گيرد . 1- به صورت نقد 2- به صورت نسيه 
  در حالت نقد، خريدار بايد معادل بهاي آن به حساب سازمان واريز شده و رسيدي دريافت نمايد كه براي تحويل كالا به انبار ارائه نمايد . 
  در حالت نسيه، مجوز مربوطه ضميمه دفتر صادرات خواهد شد و حسابداران وظيفه دارند ارزش كالا رابه بدهكار حساب مربوطه گذاشته و در مقام مطالبه برآيد و مراقبت نمايد كه كالاي واگذاري به موقع برگشت داده شود . 

انتقال كالا از انباري به انبار ديگر
  در اين مواقع درخواست مخصوص تهيه مي شود كه بامشخصات كامل ، تاريخ حمل و شماره بارنامه و نظاير آن در درخواست قيد شده است. بديهي است حسابداران ارزش مقدار كالاي ارسالي رابه انبار ديگر به بستانكار حساب انبار( فرستنده) و بدهكار انبار (تحويل گيرنده) منظور خواهد داشت . 

 

 
پيوندها
 
درخواست خريد

جهت سفارش خريد نرم افزار، كسب اطلاعات در مورد شرايط فروش و يا مشاهده دموي نرم افزار با واحد فروش شركت مهندسي كاراپرداز تماس حاصل فرماييد.

واحد فروش :41378 (9821+)

 
صفحه اصلي    |   معرفي انبارداري   |   مشخصات نرم افزار    |   مشتريان    |   تماس با ما
شركت مهندسي كاراپرداز
طراحي سايت - شركت مهندسي كاراپرداز